Finnish

(translation courtesy of Marko Havu)

Tunnistettavien tietojen käyttäjän käyttöoikeussopimus

Versio: OBC-GDPR-DUA.fi 1.1.0

Pyydän käyttöoikeutta <OSASTON> digitaaliseen tietovarantoon tallennettuihin tietoihin. <OSASTO> on osa <TUTKIMUSLAITOSTA>, jonka kotipaikka on <KAUPUNKI>, <MAA> (jäljempänä <TUTKIMUSLAITOKSEN LYHYT NIMI>).

Hyväksymällä tämän sopimuksen minusta tulee GDPR:n mukainen rekisterinpitäjä . Käyttööni saamani tiedot muodostavat henkilötietorekisterin, ja olen velvollinen käsittelemään niitä seuraavien ehtojen mukaisesti:

  1. Noudatan tietojen käsittelyssä paikallisia säädöksiä ja tutkimuslaitoksessani vallitsevia sääntöjä ja määräyksiä. Tämä sopimus ei kumoa voimassa olevia tietosuojasäädöksiä.
  2. En yritä selvittää tutkimukseen osallistuneiden henkilöllisyyttä. En yhdistä tietoja muihin tietoihin siten, että henkilöllisyys on selvitettävissä. En hanki pseudonymisointiavainta, jonka avulla nämä tiedot pystytään yhdistämään henkilöön, enkä ota vastaan yksittäistä tutkittavaa koskevia lisätietoja.
  3. En julkaise näitä tietoja tai jaa niitä kenellekään, jolle ei ole myönnetty niihin käyttöoikeutta. Jokaisen käyttäjän on haettava käyttöoikeutta erikseen ja allekirjoitettava tämä käyttöoikeussopimus. Tämä koskee myös tutkimusyhteisöni jäseniä.
  4. [VALINNAINEN] Jaan toissijaisia tietoja tai johdannaistietoja (esimerkiksi tilastokarttoja tai mallineita) ainoastaan siinä tapauksessa, että tiedot koskevat ryhmätasoa, eikä niistä voi selvittää yksittäistä tutkittavaa koskevia tietoja.
  5. Viittaan tietojen lähteeseen, kun esitän tuloksia tai algoritmeja, jotka ovat syntyneet näitä tietoja käyttämällä: (a) Julkaisuissa, kirjan kappaleissa, kirjoissa, postereissa, suullisissa esityksissä ja muissa esityksissä, joissa esitellään näistä tiedoista syntyneitä tuloksia, tietojen lähde esitetään seuraavasti: “Tiedot toimitti (osittain) <tutkimuskeskus/yliopiston laitos>, <yliopisto>, <maa>”. (b) Näitä tietoja käyttävien julkaisujen tai esitysten tekijöiden tulee viitata asiaankuuluviin julkaisuihin, joissa kuvataan <tutkimuskeskuksessa/yliopiston laitoksella> tiedon keruuta ja käsittelyä varten kehitetyt ja käytetyt menetelmät. Se, mihin julkaisuihin on viitattava tietyssä tutkimuksessa, riippuu siitä, mitä tietoja käytettiin ja mihin tarkoitukseen. Julkaisuluettelo lisätään tarvittaessa kokoelmaan. (c) <Tutkimuskeskus/yliopiston laitos> tai <yliopisto> tai tutkijat, joilta tiedot ovat peräisin, eivät vastaa niistä saaduista tuloksista tai johdannaistiedoista. Heitä ei tule lisätä julkaisujen tai esitysten tekijäluetteloon ilman heidän suostumustaan.
  6. Näiden ehtojen noudattamatta jättämisen seurauksena menetän käyttöoikeuteni tietoihin.