Dutch

(translation courtesy of Dr Patricia Clement and Dr Henk-Jan Mutsaerts)

Overeenkomst voor toegang tot identificeerbare menselijke gegevens

Version: OBC-GDPR-DUA.nl 1.0.0

Ik verzoek toegang tot de gegevens die zijn verzameld in de digitale opslagplaats van de <DEPARTMENT>, onderdeel van de <INSTITUUT>, gevestigd te <STAD>, <LAND> (hierna de <KORTENAAM INSTITUUT> genoemd).

Door deze overeenkomst te accepteren, word ik de gegevensbeheerder (zoals gedefinieerd onder de AVG) van de gegevens, waartoe ik toegang heb, en ben ik verantwoordelijk voor de toegang tot deze gegevens onder de volgende voorwaarden:

  1. Ik zal alle relevante regels en voorschriften naleven die door mijn instelling en mijn regering zijn opgelegd. Deze overeenkomst heeft nooit voorrang op de bestaande algemene regels voor gegevensbescherming die in mijn land van toepassing zijn.
  2. Ik zal de identiteit van de deelnemers van de studie niet proberen vaststellen of terug te vinden. Ik zal deze gegevens niet aan een andere database koppelen op een manier die identificerende informatie zou kunnen opleveren. Ik zal de sleutel tot pseudonimisatie die deze gegevens zou koppelen aan de persoonlijke informatie van een individu, niet opvragen, noch zal ik aanvullende informatie over individuele deelnemers accepteren onder deze overeenkomst voor gegevensgebruik.
  3. Ik zal deze gegevens niet herverdelen of de toegang tot deze gegevens delen met anderen, tenzij ze onafhankelijk toegang tot deze gegevens hebben aangevraagd en gekregen, d.w.z. deze overeenkomst voor gegevensgebruik hebben ondertekend. Dit omvat ook individuen in mijn instelling.
  4. [OPTIONEEL] Bij het delen van secundaire of afgeleide gegevens (bijv. statistische mappen of templates voor groepen), zal ik dit enkel doen indien deze op groepsniveau zijn, waarbij geen informatie van individuele deelnemers af te leiden zijn.
  5. Ik zal naar de specifieke bron van de geraadpleegde gegevens verwijzen, wanneer ik publiekelijk resultaten of algoritmen, die baat hebben gehad bij het gebruik van deze data, presenteer: (a) Papers, hoofdstukken uit boeken, boeken, posters, mondelinge presentaties en alle andere presentaties van resultaten die zijn afgeleid van deze gegevens, moeten de oorsprong van de gegevens als volgt erkennen: “Gegevens zijn (gedeeltelijk) verstrekt door [Onderzoekscentrum / Universitaire Afdeling] [Universiteit, Land]”. (b) Auteurs van publicaties of presentaties die deze gegevens gebruiken, moeten relevante publicaties citeren waarin de methoden die ontwikkeld en gebruikt werden door het [Onderzoekscentrum / Universitaire Afdeling] om de gegevens te verkrijgen en te verwerken, worden beschreven. De specifieke publicaties die geschikt zijn om in een bepaalde studie te citeren, zijn afhankelijk van wat de gegevens zijn en voor welke doeleinden deze gebruikt worden. Indien van toepassing, zal een lijst met publicaties worden opgenomen in de collectie. (c) Noch het [Onderzoekscentrum / Universitaire Afdeling] of [Universiteit], noch de onderzoekers die deze gegevens verstrekken, zijn aansprakelijk voor eventuele resultaten en/of afgeleide gegevens. Ze worden niet zonder toestemming opgenomen als auteur van publicaties of presentaties.
  6. Het niet naleven van deze richtlijnen zal resulteren in het beëindigen van mijn privileges om toegang te krijgen tot deze gegevens.