Norwegian

(translation courtesy of Dr. Kyrre E. Emblem)

Databehandleravtale for tilgang til personsensitive data

Version: OBC-GDPR-DUA.no 1.0.0

På vegne av min institusjon ber jeg herved om tilgang til dataene som er lagret i den digitale databasen til <FORSKERGRUPPE / NAVN><INSTITUSJON>, i <BY>, <LAND> (heretter kalt <INSTITUSJON FORKORTELSE>).

Ved å godta denne avtalen blir jeg databehandler (som definert under GDPR) for dataene jeg får tilgang til, og er således ansvarlig for å oppfylle følgende vilkår:

  1. Jeg vil overholde alle relevante nasjonale- og institusjonelle regler og forskrifter for utveksling og oppbevaring av personsensitive data. Denne databehandleravtalen har aldri fortrinnsrett over andre eksisterende og relevante databehandleravtaler som gjelder ved min institusjon.
  2. Jeg vil ikke forsøke å fremskaffe identiteten til forskningsdeltakerne i studien. Jeg vil ikke koble aktuelle dataene til noen annen database som på en måte kan avsløre pasientsensitiv informasjon. Jeg skal ikke be om koblingsnøkkelen som kan avsløre den enkeltes forskningsdeltakers personlige informasjon, og jeg vil heller ikke godta tilleggsinformasjon vedrørende enkeltdeltakerne som inngår i denne databehandleravtalen.
  3. Jeg vil ikke videreformidle aktuelle dataene eller dele tilgang til disse dataene med andre, med mindre de på et selvstendig grunnlag har fått tilgang til de samme dataene, det vil si undertegnet en tilsvarende databehandleravtale som denne. Dette forhold inkluderer også andre personer ved min institusjon.
  4. [VALGFRITT] Når jeg deler annenhånds data og metadata (for eksempel statistiske sammenfatninger eller generelle maler), vil jeg bare gjøre dette hvis dataene er på gruppenivå, og ikke kan brukes til å trekke ut informasjon om individuelle forskningsdeltakere.
  5. Jeg vil referere til datakilden når jeg presenterer resultater eller algoritmer som har dratt nytte av dataene. For publiseringer av typen; (a) artikler, bokkapitler, bøker, skriftlige og muntlige presentasjoner, samt alle andre presentasjoner hvor resultatene er avledet fra dataene, skal datakilden anerkjennes som følger: “Data ble levert (delvis) av [Forskningsmiljø / Gruppe ] [Universitet, land]”; (b) forfattere av publikasjoner eller presentasjoner som bruker dataene, bør sitere relevante publikasjoner som beskriver metodene som er utviklet og brukt av [Forskningsmiljø / Gruppe ] for å skaffe og bearbeide dataene. De spesifikke publikasjonene som er passende å sitere i en gitt studie vil avhenge av hva dataene ble brukt og til hvilket formål. Når det er aktuelt, kan en liste over relevante publikasjoner bli inkludert i samlingen; (c) Hverken [Forskningsmiljø / Gruppe] eller [Universitetet], eller forskerne som genererte og delte de opprinnelige dataene vil være ansvarlig for resultater og/eller nye data hos mottaker. De skal ikke inkluderes som forfatter av publikasjoner eller presentasjoner uten samtykke.
  6. Mangel på overholdelse av overnevnte vilkår vil føre til oppsigelse og inndragelse av tilgangen til dataene omtalt i denne databehandleravtalen.