Czech

(translation courtesy of Dr Radim Jančálek)

Version: OBC-GDPR-ULT.cs 1.0.0

Současná finální verze formuláře souhlasu (GDPR vydání) je k dispozici níže. Obsahuje GDPR specifické formulace, které souvisí s dopady na soukromí v důsledku záměru zpracovat a sdílet pacientská data. Jako takový je formulář vnímán jako Formulář o ochraně osobních údajů. Informovaný souhlas participanta s účastí ve studii je stále zaznamenáván v hlavním formuláři souhlasu. Formulář zahrnuje některé věty v hranatých závorkách [], které označují, že lze formulace odstranit nebo nahradit s ohledem na lokální legislativu a etickou komisi.

Používání a ukládání vašich dat

Vaše data, která jsou získávána, využita a ukládána v rámci studie, které se aktuálně účastníte, mohou být použita také pro budoucí výzkumné projekty v oblasti lékařských a kognitivních (poznávacích) neurověd. To zahrnuje data o Vašem mozku a/nebo další snímky, případně také výsledky testů prováděných v rámci studie, do které jste zapojen, osobní anamnézu (zdravotní data z předchorobí), užívané léky, ale také data, jako je Vaše pohlaví či věk.

Vaším souhlasem s účastí významně přispíváte k výzkumným projektům, jejichž výstupy mohou pomoci dalším pacientům. [Je možné, že některý z výzkumných projektů, který využije Vaše data, povede k vyvinutí nové metody pro studiu mozku, novým diagnostickým testům, novému léku nebo dalším komerčním produktům. Pokud se tak stane, nebudou vám náležet žádné zisky generované těmito produkty a nebudete mít k produktu ani žádná vlastnická práva.] Tímto Vás žádáme o udělení souhlasu k přístupu k Vašim datům.

Důvěrnost Vašich dat

Data, která budou zpřístupněna, nebudou obsahovat informace, které by podle našeho nejlepšího vědomí a svědomí umožňovaly Vaši přímou identifikaci pomocí přijatelných prostředků. Abychom ochránili Vaše soukromí, bude datům přidělen kód, tak aby lidé neznali Vaše jméno nebo která data jsou Vaše. Vaše jméno, ale i další údaje, které Vás mohou identifikovat, budou vynechány. [Rozpoznatelný charakter obličeje na snímcích mozku bude také odstraněn]. Zpětná identifikace Vaší osoby bude možná pouze na základě informací dostupných správci dat (tedy lidem provádějícím studii). Tyto informace však zůstanou bezpečně uloženy v místě výzkumné instituce. Vaši osobu tak nebude možné zpětně identifikovat asi ve sděleních a publikacích týkajících se studie. Nicméně, v případě užití dalších dat vážících se k Vašemu jménu (například snímků mozku získaných z Vašich lékařských záznamů) by mohlo být potencionálně možné spojit tyto snímky nebo další získané informace zpětně s Vaší osobou. Riziko získání těchto dat z našich serverů bylo zpracováno a vyhodnoceno jako nízké [(viz Univerzita/centrum Posouzení dopadů na ochranu osobních údajů @http://www.xxxx)].

Přístup k ověřování Vašich dat

Někteří lidé v místě výzkumu mohou získat všechna Vaše data, která zahrnují i originální data s Vaším jménem. Toto je nutné pro kontrolu, zda je studie vedená správným a hodnověrným způsobem a aby bylo možné upozornit Vás a Vašeho lékaře, pokud by z Vašich snímků mozku plynul jakýchkoliv vedlejší nález. Lidé, kteří mají přístup k Vašim datům v rámci kontroly jsou: místní komise monitorující bezpečnost studie, kontrolor dat [na Univerzitě xxx] pracující pro hlavního řešitele projektu a také lokální, národní a mezinárodní dohledové úřady. Výše uvedení budou zachovávat Vaše data jako důvěrná.

Doba uchovávání Vašich dat

Není plánováno smazat Vaše data, protože tato mohou být opětovně použita pro legitimní vědecké účely. Budeme však opakovaně přehodnocovat každých [xxx let], zda je uchovávání dat přínosné.

Odstoupení od souhlasu

Váš souhlas s užíváním Vašich osobních dat můžete kdykoli odvolat. To se vztahuje k této studii a také ke sdílení pro budoucí výzkum. Musíte ovšem pochopit, že jakmile byla Vaše data sdílena s jinou institucí, je nemožné odstranění jejich kopií.

Sdílení dat se zeměmi mimo Evropskou unii (EU)

Vaše kódovaná data mohou být také sdílená a odeslána do zemí mimo EU. Toto je nezbytné, abychom umožnili vědcům mimo EU provést analýzy k potvrzení vědeckých závěrů získaných v této studii nebo pro budoucí nezávislý výzkum v oblasti zdravotnictví a kognitivních neurověd. V těchto zemích neplatí pravidla pro ochranu osobních údajů EU. Nicméně, Vaše osobní data budou ochráněna na stejné úrovni na základě Dohody o sdílení a užívání dat (Data Sharing and Usage Agreement).

Více informací o Vašich právech při zpracování dat

Pro obecné informace o Vašich právech při zpracování Vašich osobních údajů se můžete obrátit na webové stránky [xxx] Úřadu pro ochranu osobních údajů.

V případě otázek o Vašich právech, prosím kontaktujte osobu odpovědnou za zpracování Vašich osobních údajů. Pro tuto studii je uvedenou osobou: [xxx] (viz kontaktní údaje v dodatku)

V případě dalších dotazů či stížností týkajících se zpracování Vašich osobních dat Vám doporučujeme primárně kontaktovat výzkumnou instituci. Můžete také kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti [xxx] (viz kontaktní údaje v dodatku) nebo [xxx] Úřad pro ochranu osobních údajů.

  • Datum:
  • Člen studijního týmu:
  • Podpis: