Dutch

(translation courtesy of Dr Patricia Clement and Dr Henk-Jan Mutsaerts)

Version: OBC-GDPR-ULT.nl 1.0.0

Hieronder wordt de huidige versie van de definitieve toestemmingsformulier (conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG; eng: General Data Protection Regulation (GDPR)) weergegeven. Deze bevat AVG-specifieke bewoordingen die betrekking hebben op privacy-gerelateerde implicaties, vanwege de intentie om de gegevens van de deelnemer te verwerken en te delen. Als zodanig wordt dit gezien als het toestemmingsformulier Privacyverklaring. Geïnformeerde toestemming om deel te nemen aan het onderzoek wordt nog steeds geregistreerd voor de deelnemer in het algemene informatie- en toestemmingsformulier. Dit formulier bevat enkele zinnen tussen vierkante haken [], wat aangeeft dat ze kunnen verwijderd en/of vervangen worden, afhankelijk van uw lokale wetgeving en ethische commissie.

Gebruik en opslag van uw gegevens

Hoewel uw gegevens worden verzameld, gebruikt en opgeslagen met het oog op het uitvoeren van het onderzoek waaraan u momenteel deelneemt, kunnen deze gegevens ook worden gebruikt voor andere, toekomstige onderzoeksprojecten op het gebied van medische en cognitieve neurowetenschappen. Dit omvat gegevens verkregen uit uw hersen- en/of andere scans, maar kan ook testresultaten bevatten van het onderzoek waaraan u heeft deelgenomen, familie- en medische geschiedenis, alsook gegevens zoals geslacht en leeftijd.

Door in te stemmen tot deelname, geef je een gratis en genereus geschenk aan het wetenschappelijk onderzoek, dat anderen zou kunnen helpen. [Het is mogelijk dat een deel van het onderzoek dat met uw informatie wordt uitgevoerd, uiteindelijk kan leiden tot de ontwikkeling van nieuwe methoden voor het bestuderen van de hersenen, nieuwe diagnostische tests, nieuwe medicijnen of andere commerciële producten. Mocht dit gebeuren, dan is er geen plan om u enig deel van de winst die met dergelijke producten wordt gegenereerd te verstrekken en zal u geen eigendomsrechten op de producten hebben.] We vragen uw toestemming voor de toegang tot uw gegevens.

Vertrouwelijkheid van uw gegevens

Voor zover wij weten, bevatten de gegevens die we vrijgeven geen informatie die u rechtstreeks kan identificeren, met redelijke middelen. Om uw privacy te beschermen krijgen de gegevens een code, zodat individuen uw naam niet kunnen weten, noch uw gegevens aan uw persoon kunnen linken. Uw naam, maar ook andere informatie die u rechtstreeks kan identificeren, wordt weggelaten. [Herkenbare gelaatstrekken op de hersenscans worden ook verwijderd]. De gegevens kunnen enkel naar u worden herleid met behulp van informatie die alleen beschikbaar is voor de gegevensverwerker (d.w.z. mensen die bij het onderzoek zijn betrokken). Deze informatie blijft veilig opgeslagen in het lokale onderzoeksinstituut. De gegevens zijn niet tot u te herleiden in rapporten en publicaties over het onderzoek. Echter, door gebruik te maken van aanvullende gegevens die aan uw naam zijn gekoppeld (bijvoorbeeld hersenscans die zijn verkregen uit uw medische dossiers), zou men uw beeldvormings- of andere informatie in onze database mogelijks aan u kunnen linken. De risico’s tot ongewenste toegang tot dergelijke gegevens op onze servers zijn echter beoordeeld en worden als laag beschouwd [(zie de Gegevensbeschermingseffectbeoordeling (BE) / Data protection impact assessment (DPIA) (NL) van de universiteit / het centrum @http: //www.xxxx)].

Toegang tot uw gegevens voor verificatie

Sommige mensen hebben toegang tot al uw gegevens op de onderzoekslocatie, inclusief de originele gegevens met uw naam. Dit is nodig om te controleren of het onderzoek op een goede en betrouwbare manier wordt uitgevoerd, en om u en uw arts te kunnen informeren over eventuele incidentele bevindingen op basis van uw hersenscans. Personen die toegang hebben tot uw gegevens ter inzage zijn: de lokale commissie die de veiligheid van het onderzoek bewaakt, de gegevensbeheerder [aan de Universiteit van XXX] die werkt voor de hoofdonderzoeker van het onderzoek, en lokale, nationale en internationale toezichthoudende autoriteiten. Zij houden uw gegevens vertrouwelijk.

Bewaartermijn van uw gegevens

Er is geen plan om uw gegevens te verwijderen, omdat ze kunnen worden hergebruikt voor legitiem onderzoeksbelang. We zullen echter elke [xxx jaar] opnieuw evalueren of het de moeite waard is om ze te bewaren.

Toestemming intrekken

U kunt uw toestemming voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens op elk moment intrekken. Dit geldt zowel voor dit onderzoek, als voor het delen van de data voor toekomstig onderzoek. U moet echter begrijpen dat, eenmaal de data gedeeld is met andere instellingen, het onmogelijk is om uw gegevens van dergelijke kopieën te verwijderen.

Doorgeven aan landen buiten de Europese Unie (EU)

Uw gecodeerde gegevens zijn ook toegankelijk voor, en verzonden naar, landen buiten de EU. Dit is nodig zodat wetenschappers, die niet in de EU gevestigd zijn, analyses kunnen uitvoeren, om de wetenschappelijke resultaten van deze studie te verifiëren, of voor toekomstig niet-gerelateerd onderzoek in het gebied van medische en cognitieve neurowetenschappen. In deze landen zijn de EU-regels voor de bescherming van uw persoonsgegevens niet van toepassing. Uw privacy wordt echter op een gelijkaardig niveau beschermd door middel van een gegevensuitwisseling- en gebruiksovereenkomst (Data Sharing and Usage Agreement).

Meer informatie over uw rechten bij het verwerken van gegevens

Voor algemene informatie over uw rechten bij het verwerken van uw persoonsgegevens kunt u de website van de [xxx] Gegevensbeschermingsautoriteit (BE) / Autoriteit Persoonsgegevens (NL) raadplegen.

Neem bij vragen over uw rechten contact op met de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Voor deze studie is dat: [xxx] (zie bijlage voor contactgegevens)

Indien u vragen of klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, adviseren wij u eerst de onderzoekslocatie te contacteren. U kunt ook contact opnemen met de Functionaris voor Gegevensbescherming (Data Protection Officer) van [xxx] (zie de contactgegevens in de bijlage) of de [xxx] Gegevensbeschermingsautoriteit (BE) / Autoriteit Persoonsgegevens (NL).

  • Datum:
  • Verzameld door:
  • Handtekening: