Norwegian

(translation courtesy of Dr. Kyrre E. Emblem)

Version: OBC-GDPR-ULT.no 1.0.0

Nåværende versjon av det generelle samtykkeskjemaet (GDPR versjon) er vist nedenfor. Dette samtykket omhandler personvernmessige forhold i tråd med GDPR, og med det formål å dele og behandle studiedeltakerens data. Merk at informert samtykke som bekrefter deltakelse i studien vil uansett være registrert i det studiespesifikke samtykkeskjemaet. Det generelle samtykkeskjemaet inneholder også noen setninger i hakeparenteser [], som indikerer at disse kan fjernes og / eller erstattes avhengig av lokale retningslinjer og krav fra regional etiske komité.

Gjenbruk og oppbevaring av dine forskningsdata

Ut over innsamling, bruk og lagring av dataene dine som gjøres med det formål å gjennomføre studien du for tiden deltar i, kan dine forskningsdata potensielt også brukes til andre fremtidige forskningsprosjekter innen medisinsk og kognitiv nevrovitenskap. Dette inkluderer forskningsdata fra hjernen din og / eller andre relaterte diagnostiske bilder, tilhørende testresultater fra studien du deltok i, familie- og sykehistorie, inkludert informasjon om kjønn og alder. Ved å godta dette samtykket, bidrar du med en sjenerøs gave til forskning som potensielt kan hjelpe andre. [Det er mulig at noe av forskningen utført ved hjelp av din informasjon på sikt kan føre til nye metoder for å studere hjernen, nye diagnostiske tester, nye medisiner eller andre kommersielle produkter. Skulle dette skje, er det ingen planer om å gi deg noen del av overskuddet som genereres fra slike produkter, og du vil ikke ha noen eierrettigheter til produktene.] Vi ber herved om ditt samtykke til å gi denne tilgangen til dine forskningsdata.

Forsvarlig behandling av dine forskningsdata

Vi vil ta alle forhåndsregler for at dataene vi deler videre ikke inneholder informasjon som direkte kan identifisere deg gjennom åpent tilgjengelig informasjon. For å ta de nødvendige personvernhensyn, vil dataene dine isteden få en kode, slik at folk ikke kan gjenkjenne navnet ditt eller hvilke data som er dine. Navnet ditt, men også annen informasjon som direkte kan identifisere deg, vil bli fjernet. [Identifiserbare ansiktstrekk fra bilder av hjernen din vil også bli fjernet]. Ved disse tiltakene vil data bare kunne spores tilbake til deg ved hjelp av informasjon som kun er tilgjengelig for databehandleren (dvs. nøkkelpersoner som er involvert i studien din). Denne informasjonen vil forbli trygt lagret hos det lokale forskningsinstituttet som utførte forskningen. Dataene kan heller ikke spores tilbake til deg i rapporter eller publikasjoner. Merk spesielt at ved å bruke annen informasjon som også er knyttet til navnet ditt (for eksempel undersøkelser hentet fra din medisinske journal), kan enkeltpersoner ved å ha de rette tilgangene i teorien bruk den samlede informasjonen til å finne ut at dataene tilhører deg. Dette vil uansett medføre et brudd på norsk lov og risikoen for å gjøre en slik handling anses for å være lav [les også mer om institusjonens retningslinjer her: http: //www.xxxx].

Tilgang til dataene dine ved tilsyn

Ved behov for en uavhengig kontroll, vil enkelte personer trenge tilgang til dataene dine slik de er oppbevart ved institusjonen som utførte forskningen, inkludert alle originaldata som også inneholder navnet ditt. Dette er nødvendig for å sjekke om studien er gjennomført på en god og forsvarlig måte, og for å kunne ha mulighet til å varsle deg og legen din i tilfelle det oppdages tilfeldige funn som følge av undersøkelsen. Personer som har tilgang til dataene dine for en slik gjennomgang er: den lokale komiteen som overvåker sikkerheten i studien, datakontrolløren [ved INSTITUSJONEN] i den opprinnelige forskningsstudien, og lokale, nasjonale eller internasjonale tilsynsmyndigheter. Disse personene vil til enhver tid holde dataene dine konfidensielle i henhold til nasjonale retningslinjer og lovverk.

Hvor lenge dataene dine blir oppbevart

Det foreligger ingen plan om å slette dataene dine så lenge de kan gjenbrukes til ny forskning som følger de samme forskningsetiske kriterier. Vi vil vurdere hvorvidt data skal oppbevares videre hvert [antall år].

Mulighet for å trekke sitt samtykke

Du står til enhver tid fritt til å trekke tilbake samtykket ditt uten å oppgi grunn. Dette gjelder både for nåværende studier og potensielle fremtidige forskningsstudier. Unntakene er kun hvis forskningsdataene dine allerede er delt med andre institusjoner, anonymisert eller brukt i vitenskapelige publikasjoner.

Utlevering av data til land utenfor den Europeiske Union (EU)

Hvis du godtar å delta i denne studien, godtar du også at dine avidentifiserte forskningsdata kan overføres til andre prosjektdeltakere eller en server i Norge eller utlandet, herunder også til land utenfor EU/EØS. Disse mottakerne kan være lokalisert i et land med lover som ikke har samme standarder som europeisk lovverk. Dette tiltaket er ønskelig slik at forskere utenfor EU kan utføre analyser på dataene dine for å bekrefte tidligere funn, samt utføre ny og uavhengig forskning innen nevrovitenskap. Ditt personvern vil være beskyttet på lik linje med alle andre forskningsdeltakere i henhold til følgende dokument (engelsk): Data Sharing and Usage Agreement.

Utfyllende informasjon om dine rettigheter som forskningsdeltaker

For generell informasjon om dine rettigheter som forskningsdeltaker kan du kontakte personvernombudet ved institusjonen hvor forskningen er utført, alternativt kontakte Datatilsynet eller gå inn på hjemmesiden til [regional forskningskomite]: https://rekportalen.no/

Du har rett til å klage på behandlingen av dine opplysninger. Har du ytterligere spørsmål om dine rettigheter, eller vil klage på behandlingen av disse, vennligst kontakt personen som står oppført på samtykkeskjema du har signert. For denne studier er dette [navn] (se vedlegg for kontaktinformasjon).

  • Dato:
  • Studiekontakt:
  • Signatur: