Czech

(translation courtesy of Dr Radim Jančálek)

Dohoda o užívání dat pro přístup k identifikovatelným lidským údajům

Version: OBC-GDPR-DUA.cs 1.0.0

Žádám o přístup k údajům shromážděným v digitálním úložišti <ODDĚLENÍ>, která je součástí <INSTITUCE>, zřízená v <MĚSTO>, <STÁT> (dále uvedený jako <ZKRATKA INSTITUCE>).

Přijetím této dohody se stávám správcem údajů (podle definice GDPR), ke kterým mám přístup, a jsem zodpovědný za to, že k těmto údajům přistupuji za následujících podmínek:

  1. Budu dodržovat všechna příslušná pravidla a nařízení stanovená mou institucí a vládou. Tato dohoda není nikdy nadřazena stávajícím obecným předpisům o ochraně osobních údajů, které jsou platné v mé zemi.
  2. Nebudu se pokoušet zjistit nebo získat identitu účastníků studie. Tyto údaje nebudu nikdy propojovat s žádnou jinou databází způsobem, který by mohl poskytnout identifikační informace. Nebudu požadovat pseudonymizační klíč, který by tyto údaje spojoval s osobními údaji jednotlivce, ani nepřijmu žádné další informace o jednotlivých subjektech spadajících pod tuto Dohodu o užívání dat.
  3. Tyto data nebudu nikdy dále distribuovat ani sdílet k nim přístup s ostatními, ledaže by nezávisle požádali a měli udělený přístup k těmto datům, například na základě této Dohody o užívání dat. To zahrnuje jednotlivce v mé instituci.
  4. [NEPOVINNÉ] Při sdílení sekundárních nebo odvozených dat (např. skupinových statistických map nebo šablon) tak učiním pouze v případě, pokud budou na úrovni skupiny a nepůjde z nich odvodit informace jednotlivých účastníků.
  5. Při veřejné prezentaci výsledků nebo algoritmů, které měly prospěch z použití přístupných dat, budu odkazovat na jejich konkrétní zdroj: a) Příspěvky, kapitoly knih, knihy, postery, ústní prezentace a všechny ostatní prezentace výsledků získaných z dat by měly přiznat původ dat takto: „Údaje byly (částečně) poskytnuty z [Výzkumné centrum / Univerzitní klinika nebo ústav] [Univerzita, Stát]“. (b) Autoři publikací nebo prezentací využívající data by měli uvést příslušné publikace popisující metody vyvinuté a používané [Výzkumné centrum / Univerzitní klinika nebo ústav] k získání a zpracování údajů. Konkrétní publikace, které je vhodné citovat v dané studii, budou záviset na tom, jaké údaje byly použity a za jakým účelem. Ve sbírce bude případně zahrnut seznam publikací. (c) Ani [Výzkumné centrum / Univerzitní klinika nebo ústav] nebo [Univerzita], ani výzkumní pracovníci, kteří tyto data poskytli, nebudou ručit za jakékoliv výsledky a/nebo odvozená data a nesmí být zařazeni jako autoři publikací nebo prezentací bez jejich souhlasu.
  6. Nedodržení těchto pokynů bude mít za následek ukončení mých oprávnění pro přístup k těmto datům.